getGeoIPCountryCode = SiteAppCode = IL_HE Test : 'IL_HE/'
  • research
  • Points de vente
  • newsletter

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

1. תנאים כלליים++

1.1. השימוש באתר מיועד לבני 18 ומעלה בלבד ואסור לשימוש לקטינים, אלא בהרשאת אפוטרופוס. בכניסה לאתר ושימוש בו המשתמש מצהיר שהוא בן 18 שנים לפחות, או בעל הרשאה מתאימה מראש מאפוטרופוס, וכי הוא יודע שהחברה מסתמכת על הצהרה זו, ולא יהיו לו טענות הקשורות לכך כלפי החברה.

1.2. השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. כמפורט להלן בתנאי השימוש, החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות, מחיקה, השמטה, תקלה או עיכוב באתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי או אגבי, עקב גישה לאתר והשימוש בו, או עקב מניעה כלשהי מגישה או שימוש באתר, בעילה חוזית, נזיקית או אחרת.

1.3. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, לרבות בשל הורדת מידע מהאתר. החברה אינה יכולה לפקח ועל כן לא תהא אחראית על מידע והודעה המועלים, אם יועלו, לאתר על ידי משתמשים אחרים.

1.4. האתר, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצג לשימוש המשתמש כמות שהוא (As Is). למרות שהחברה פועלת על מנת שהמידע המופיע באתר יהיה נכון ומדויק, יתכן שהמידע שגוי, אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות. החברה אינה אחראית לשגיאות, אי דיוקים וטעויות במידע המופיע באתר.

1.5. המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או לקבלת שירות כלשהו. המשתמש באתר מסכים ומאשר, כי כל הסתמכות (אם וככל שתהיה) על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או מידע אחר המוצג באתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. 1.6. העצות הזמינות באתר זה ו/או בכלי האבחון הן סימולציות פשוטות המיועדות למתן ייעוץ קוסמטי. בשום מקרה המידע הניתן באתר אינו מיועד להחליף אבחון רפואי או ייעוץ קליני, ואינו מהווה תחליף לקבלת טיפול רפואי (ככל שיש בו צורך). לכל מידע נוסף או במקרה של ספק, מומלץ למשתמשים להתייעץ עם רופא. 1.7. יתכן שחלק מהמידע המופיע באתר מקורו בצדדים שלישיים. לחברה אין כל אחריות ביחס למידע שכזה, והיא אינה ערבה לדיוק של מידע כזה. 1.8. תכונות, מפרטים, עיצוב או מראה של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הדמייה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד (אלא אם צויין במפורש אחרת). אם תתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, ייחשב כנכון המידע המצוי במסמכיה הרשמיים של החברה. 1.9. באפשרות המשתמשים להודיע לחברה על כל טעות או השמטה באתר, וזאת באמצעות כתובת דואר האלקטרוני הבאה: [email protected]

2. חובות המשתמש++

מובהר למשתמש, כי עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש בו מעידים על הסכמתו ועל התחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, כדלקמן:
2.1.    המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי שימוש אלה.
2.2.    המשתמש מבין שאם יבחר להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר באתר, משתמשים אחרים עלולים להיחשף למידע ו/או לחומר שהעלה, להגיב לו ואף לעשות בו שימושים שונים. המשתמש מסכים כי לא יהיו לו טענות כלשהן כלפי החברה בקשר למידע ו/או החומר שהעלה לאתר כאמור או השימוש שייעשה בו על ידי משתמשים אחרים.
2.3.    המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר. 
2.4.    המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם באתר מידע או חומר אחר בלתי חוקי או המהווה איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה, הסתה לאלימות, הטרדה, הצעה מגונה או כל ביטוי וולגרי או פוגעני אחר.
2.5.    המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר כאתר היכרויות, למטרות פוליטיות, לקידום מכירות או לכל מטרה זרה אחרת.
2.6.    המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר או לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים, לרבות, זכויות קניין רוחני, הגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.
2.7.    ככל שהחברה מאפשרת לעשות שימוש ביישומי תוכנה הניתנים לגישה באתר או להורדה ממנו (להלן: "יישומי התוכנה"), הרשאה זו ניתנת לשימוש האישי והפרטי בלבד של המשתמש. המשתמש מתחייב שא להכניס שינויים ביישומי התוכנה ולא לעשות בהם שימוש שלא למטרות להן נועדו, ובין היתר, לא להפיץ, לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את יישומי התוכנה, מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב. כמו כן, נאסר על המשתמש לעשות שימוש ביישומי התוכנה באופן הסותר את תנאי השימוש באתר זה.
2.8.    ככל שהחברה מאפשרת לעשות שימוש בכלים לעריכת תמונות הניתנים לגישה באתר או להורדה ממנו, הרשאה זו ניתנת לשימוש האישי והפרטי בלבד של המשתמש. המשתמש מתחייב לא לעשות בהם שימוש שלא למטרות להן נועדו, ובין היתר, באופן שעלול להיות פוגעני ו/או מפר זכויות של צדדים שלישיים ו/או סותר את תנאי השימוש באתר זה.
2.9.    ככל שהחברה מאפשרת לעשות שימוש בתכנים מסוימים הניתנים להורדה דרך האתר (להלן: "תכנים להורדה"), הרשאה זו ניתנת לשימוש האישי והפרטי בלבד של המשתמש. המשתמש מתחייב לא להכניס שינויים בתכנים להורדה ולא לעשות בהם שימוש שלא למטרות להן נועדו, ובין היתר, לא להפיץ, לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את התכנים להורדה, מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב. כמו כן, נאסר על המשתמש לעשות שימוש בתכנים להורדה באופן הסותר את תנאי השימוש באתר זה.
2.10.     החברה מאפשרת למשתמש לבצע פעולות באתר או לגשת אליו, או לחלקים ממנו, תוך שימוש בחשבונות שלו באתרים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק (להלן: רשתות חברתיות"). המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהשימוש ברשתות חברתיות הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לתנאי השימוש של אותן רשתות חברתיות, ומתחייב כי לא יהיו לו טענות כלפי החברה בעניין מידע ו/או חומר שהעלה לאתר תוך שימוש ברשתות חברתיות, לרבות כל שימוש שייעשה במידע ו/או חומר על-ידי צדדים שלישיים. יובהר, כי תנאי השימוש של האתר אינם חלים על פעילותן של הרשתות החברתיות.
2.11.     המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות מחשב.
2.12.     המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.
2.13.     המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע באתר.
2.14.     המשתמש מצהיר כי הוא מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.
2.15.     המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.
2.16.     החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן או מידע המצויים באתר ושאינם תואמים תנאי שימוש אלה, בלתי חוקיים או מפרים זכויות של צדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בעניין זה.
2.17.     המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מהשימוש שלו באתר ו/או מהפרת כל דין ו/או איזו מהתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה.

3. קניין רוחני++

3.1. האתר והתכנים המופיעים בו לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי אור-קולי (audio visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות, אך לא רק: כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (לעיל ולהלן: "המידע") מוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני הקניין הרוחני של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסמו והמשתמש אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני שבמידע זה.

3.2. בעצם השימוש באתר והעלאת תכנים אליו (להלן: "תכני משתמש"), נותן המשתמש לחברה רישיון שימוש לא ייחודי, ללא תמורה, ניתן להעברה (Sub-licensing) ולא מוגבל בזמן ובמקום לעשות שימוש, לפרסם, לשדר, לבצע בפומבי, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, להעתיק, לערוך, לשנות ולעשות כל שימוש אחר בתכני המשתמש, לרבות יצירת יצירות נגזרות, כגון לקטים של תוכן, בכל אמצעי מדיה קיים או עתידי, באתר זה או באתרים של צדדים שלישיים, לרבות ברשתות חברתיות (כמו פייסבוק, יוטיוב, טוויטר, וכיו"ב). הרשיון יעמוד בתוקף כל עוד המשתמש לא הוריד את תכני המשתמש מהאתר או במקרה שתכני המשתמש שותפו עם אחרים שלא מחקו אותם.

4. מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Links)++

4.1. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אשר אינם מופעלים על ידי החברה. בהקשר זה מובהר, שלחברה אין שליטה או אחריות על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות למידע ולתוכן המופיעים בהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור להוביל. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

5. מדיניות פרטיות++

5.1. בעת שמשתמש עושה שימוש באתר, נאסף עליו מידע. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי: שמו וכתובתו, כתובת הדוא"ל שלו וכיו"ב. את המידע הזה המשתמש מוסר לאתר ביודעין, לדוגמא בעת רישום לאתר (להלן: "מידע אישי"). מנגד, חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש בצורה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו: העמודים בהם צפה, המוצרים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP ) ממנה פנה ועוד. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר (להלן: "מידע סטטיסטי").

5.2. כאשר המשתמש עושה שימוש ברשתות חברתיות כדי לגשת לאתר או לבצע פעולות בו, הוא מאפשר לחברה גישה למידע בסיסי אודותיו המצוי ברשתות החברתיות, כגון שמו, כתובת הדוא"ל שלו וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון שם. פעולות שיבצע המשתמש באתר באמצעות רשתות חברתיות יכולות להביא לפרסום, הן באתר זה והן ברשתות החברתיות, של מידע בדבר פעילותו באתר ושל מידע אודותיו הזמין לעיון דרך הרשתות החברתיות. גישת החברה למידע כאמור מוגבלת למידע ולתכנים להם ניתנה לה גישה על ידי מפעיל הרשת החברתית. באחריותו המלאה של משתמש המעוניין למנוע פרסום כאמור לעיל של מידע, או גישה אליו, לנהל את הגדרות הפרטיות שלו ברשתות החברתיות בהתאם.

  • 5.3. לחברה הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר זה, וכן לבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע ביחס למשתמשים. זאת, לרוב, כפועל יוצא מרצונה של החברה לספק למשתמשים באתר חווית גלישה נעימה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. 5.4. בעשותו שימוש באתר זה, המשתמש מאשר לחברה לעשות כל שימוש שתמצא לנכון במידע סטטיסטי אודותיו ואודות הרגלי השימוש שלו באתר, ואף להעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותו באופן אישי.
  • 5.5. החברה מתחייבת שלא למסור מידע אישי של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של החברה בקשר לתפעול האתר. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. 5.6. בעצם הרישום לאתר, נותן המשתמש את הסכמתו להכללתו במאגרי המידע שמנהלת ו/או תנהל החברה ו/או חברות קשורות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). המידע שניתן בהתאם לסעיף זה, ניתן מרצונו של המשתמש בלבד לשם ביצוע הפעולות המתוארות בס' 5.5-5.4 לעיל וכן יידוע המשתמש אודות מוצרים חדשים והטבות וכן מתן עצות קוסמטיות.
  • 5.7. בעצם הרישום למאגר כתובות המייל לצורכי דיוור והתראות ("מאגר הדיוור"), המשתמש מסכים לכך שהחברה תשתמש בכתובת המייל אותה סיפק במהלך הרישום לצורך יצירת קשר עמו ועדכונו, לרבות משלוח דבר פרסומת, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, מידע על מוצרים ושירותים, והעברת תכנים. המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע פעולות כאמור.
  • 5.7. בעצם הרישום למאגר כתובות המייל לצורכי דיוור והתראות ("מאגר הדיוור"), המשתמש מסכים לכך שהחברה תשתמש בכתובת המייל אותה סיפק במהלך הרישום לצורך יצירת קשר עמו ועדכונו, לרבות משלוח דבר פרסומת, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, מידע על מוצרים ושירותים, והעברת תכנים. המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע פעולות כאמור.
  • 5.9. המשתמש מסכים כי המידע שיימסר לחברה, כאמור לעיל, יכול שיועבר למאגרי מידע שמחוץ לגבולות ישראל, בהתאם לתנאי ס' 3 לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001.

5.10.       בקשות לעיון במידע וכן להסרת פרטי משתמש ממאגר המידע, כאמור בס' 5.6 לעיל, יש להפנות לכתובת הבאה:  [email protected]

6. שונות++

6.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר. 6.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או להשעות את הגישה אליו או לכל חלק ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. 6.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות תנאי שימוש אלה על ידי עדכונם מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. 6.4. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה כאמור באתר. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. 6.5. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידה הרבה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.